TAYOZHNY TALISMAN DZHENDRI

д/р 23.03.2019 г.

MULTI BIS, MULTI BISS, MULTI BIG, MULTI CH.RKF, GrCH.RUS, CH.RUS, CH.CL RUS, JCH.RKF, JCH.RUS, JGrCH.RUS, CH.RUS

Происхождение: